PROTOKÓŁ ZEBRANIA WIEJSKIEGO

Protokół z zebrania wiejskiego

 

05.06.2014, Wieniec,              – 19.00 pierwszy termin 26 osób

19.30 – II termin  33 osoby

Liczba mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu: 380 osób

Liczba mieszkańców biorących udział w zebraniu: 33 osoby

 

Prowadzący Zebranie: Janusz Stopa – sołtys wsi Wieniec

Zaproszeni goście: brak

 

Porządek obrad zatwierdzony przez Zebranie:

 1. Otwarcie zebrania, przywitanie przybyłych mieszkańców, przedstawienie porządku zebrania
 2. Wybór protokolanta
 3. Informacja sołtysa na temat bieżących spraw oraz wykorzystania budżetu wsi
 4. Zapoznanie mieszkańców z proponowanymi inwestycjami na lata kolejne – dyskusja
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany we wniosku dotyczącym środków do dyspozycji sołectwa Wieniec oraz w sprawie powołania bądź nie Komisji Rewizyjnej Sołectwa.
 6. Zapytania i wolne wnioski
 7. Zakończenie zebrania

 

 1. 30 Sołtys otwiera zebranie wiejskie i wita przybyłych mieszkańców oraz przedstawia porządek zebrania, który następnie zostaje jednogłośnie zatwierdzony przez zgromadzonych.

Następnie następuje wybranie protokolanta którym zostaje p. Mariusz Olszański.

 

W punkcie 3 zatwierdzonego porządku obrad sołtys poinformował mieszkańców na temat bieżących spraw oraz wykorzystania budżetu wsi ( załącznik)

W kolejnym, 4 punkcie mieszkańcy zostali zapoznani z  przez Radę Sołecką inwestycjami na kolejne lata ( załącznik)

 

Dodatkowo mieszkańcy zgłosili własne propozycje inwestycji tj.:

-wybetonowanie drogi prowadzącej do placu zabaw

– zamontowanie bariery ochronnej przy drodze gminnej obok p. Gabor

– uruchomienie zajęć na świetlicy w okresie jesienno – zimowym

 

Przebieg obrad nad proponowanymi inwestycjami:

– nazwanie ulic na terenie wsi Wieniec – mieszkańcy nie zgłaszają sprzeciwów wobec tej inicjatywy, wyrazili poparcie dla tego pomysłu oraz chęć pomocy w ewentualnym nazywaniu ulic

– lokalizacja chodników na terenie wsi – podczas wstępnych rozmów wystąpił sprzeciw w oddaniu w części swojej działki pod ewentualną budowę chodników

– umieszczenie progów zwalniających – poddanie w wątpliwość konieczności ich umiejscowienia – części mieszkańców nie podoba się ten pomysł, twierdzą że nie powinno się montować takich utrudnień na odcinkach dobrej drogi, której we wsi i tak nie ma za wiele

– uruchomienie strony internetowej – pomysł ten spodobał się mieszkańcom, sołtys liczy na dodatkowe zaangażowanie się mieszkańców w zebranie starych zdjęć, opowiadań do zakładki  „historia”

– propozycja prowadzenia zajęć dla dzieci w okresie jesienno – zimowym – zgłoszona przez mieszkańców

-dyskusja nad drogą przebiegającą przez działkę p. Kozy obok działki p. Polakiewicz – świerki utrudniające przejazd – konieczność wyjaśnienia sytuacji prawnej tej drogi

– informacja sołtysa na temat 2 arowej działki pomiędzy p. Średniawa a p. Zagól, należącej najprawdopodobniej do wsi – konieczność wyjaśnienia stanu prawnego tej działki

– dyskusja nad zbiórką pieniędzy na konkretny cel dla parafii Jaroszówka – mieszkańcy są zgodni iż w przypadku przeprowadzenia takiej zbiórki, środki powinny być w pełni wykorzystane tylko i wyłącznie na chodnik wokół kościoła, a nadzór nad ich wykorzystaniem powinna pełnić wieś i jej przedstawiciel

 

Na Zebraniu przeprowadzono następujące głosowania:

 1. Kto z Państwa jest za zbiórką pieniędzy na budowę chodnika wokół kościoła na Jaroszówce?

Za:                              18

Przeciw:                      2

Wstrzymało się:         10

osób obecnych w czasie głosowania na sali

 1. Kto z Państwa jest za powołaniem Komisji Rewizyjnej?

Za:                              1

Przeciw:                      10

Wstrzymało się          15

osób obecnych na sali

Komisja Rewizyjna nie została powołana.

 1. Kto z Państwa jest za przekazaniem kwoty 500 zł z budżetu wsi na niespodziewane wydatki?

Za:                              26 osób

Przeciw:                      0

Wstrzymało się:         0

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

 

Zapytania i wolne wnioski:

 • zamontowanie kurtyny scenicznej na świetlicy wiejskiej
 • wymiana drzwi do WC

 

Podjęte Uchwały:

-finansowanie drogi wokół kościoła na Jaroszówce po przeprowadzeniu dobrowolnej zbiórki

– przeznaczenie kwoty 500 zł z budżetu wsi na nieprzewidziane wydatki

Uchwały odrzucone:

-powołanie Komisji Rewizyjnej

 

Załączniki do protokołu:

– Lista obecności zebranie wiejskie sołectwa Wieniec 05 czerwca 2015 r

– Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Wieniec

– Informacje Sołtysa wsi Wieniec

Przewodniczył:                                                                                                          Protokolant:

 

 

 

Administratorzy strony nie odpowiadają za komentarze użytkowników serwisu.Prosimy pamiętać iż w internecie nie jesteśmy anonimowi, dlatego też komentujmy artykuły w sposób rozważny i nie naruszający praw drugiego człowieka.
« »